Avariitelefon: 51 60 280 (8.00-20.00)

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

ÜF Projektid

Põltsamaa Varahalduse OÜ tänase nimega Põltsamaa Vesi OÜ viis läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavat projekti nr. 2.1.0101.09-0022. ,,Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine,, Projekti kaasfinantseerijad olid Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Põltsamaa Varahalduse OÜ.

Projekti I etapi raames renoveeriti ja ehitati 19,06 km kanalisatsioonitorustikke, 17,73 km veetorustikke, rajati survekanalisatsiooni torustikke 0,97 km, paigaldati kolm reoveepumplat, rekonstrueeriti paremkalda linnaosa reoveepeapumpla ja laiendati olemasolevat reoveepuhastit.

Töövõtja Osas 1 Põltsamaa linna paremkalda trasside ja reoveepuhasti projekteerimisel-ehitusel oli Nordecon AS.

Töövõtja Osas 2 Põltsamaa linna vasak-kalda trasside projekteerimisel-ehitusel oli Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ. Tööd lõpetas OÜ Taskar.

Omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

II etapp

Osa 1 raames rajati 17,9 km vee ja -kanalisatsioonitorustikke, rajati 3 ülepumplat. Töid teostas AS Merko Infra.

Osa 3 raames rajati Lembitu tn joogiveekompleks s.h. veereservuaarid ning renoveeriti Lühiksese tn puurkaev-pumpla tehnoloogia. Töid teostas AS Nordecon.

Inseneri ja omanikujärelvalve teenust osutas AS Infragate Eesti.

Põltsamaa Varahalduse OÜ tänase nimeha Põltsamaa Vesi OÜ viis 2015 aastal läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavat projekti 2.1.0101.15-0173 „Põltsamaa veearvestite soetamine“. Projekti kogumaksumus oli 81 126, 80 eurot, millest 85% rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti tulemusena soetati Põltsamaale kaugloetavad veearvestid.

Projekt BEST

Põltsamaa Varahalduse OÜ tänase nimega Põltsamaa Vesi OÜ osales partnerina rahvusvahelises projektis BEST (http://www.itamerihaaste.net/en/our_work/our_projects/best) mida kaasrahastati INTRERREG programmist.
Projekti tulemusena viidi Põltsamaa linna reoveekogumisalal läbi raskemetallide sisalduse uuring reovees ning soetati portatiivne proovivõtuseade.
Põltsamaa Vesi OÜ eelarve projektis oli 57 180 eurot.
Projekti kestvus: oktoober 2017- september 2020.