ÜF Projekt

Põltsamaa Varahalduse OÜ viis läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavat projekti nr. 2.1.0101.09-0022. ,,Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine,, Projekti kaasfinantseerijad olid Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Põltsamaa Varahalduse OÜ.

Projekti I etapi raames renoveeriti ja ehitati 19,06 km kanalisatsioonitorustikke, 17,73 km veetorustikke, rajati survekanalisatsiooni torustikke 0,97 km, paigaldati kolm reoveepumplat, rekonstrueeriti paremkalda linnaosa reoveepeapumpla ja laiendati olemasolevat reoveepuhastit.

Töövõtja Osas 1 Põltsamaa linna paremkalda trasside ja reoveepuhasti projekteerimisel-ehitusel oli Nordecon AS.

Töövõtja Osas 2 Põltsamaa linna vasak-kalda trasside projekteerimisel-ehitusel oli Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ. Tööd lõpetas OÜ Taskar.

Omanikujärelvalvet teostas AS Telora-E.

II etapp

Osa 1 raames rajati 17,9 km vee ja -kanalisatsioonitorustikke, rajati 3 ülepumplat. Töid teostas AS Merko Infra.

Osa 3 raames rajati Lembitu tn joogiveekompleks s.h. veereservuaarid ning renoveeriti Lühiksese tn puurkaev-pumpla tehnoloogia. Töid teostas AS Nordecon.

Inseneri ja omanikujärelvalve teenust osutas AS Infragate Eesti.

Põltsamaa Varahalduse OÜ viis 2015 aastal läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavat projekti 2.1.0101.15-0173 „Põltsamaa veearvestite soetamine“. Projekti kogumaksumus oli 81 126, 80 eurot, millest 85% rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti tulemusena soetati Põltsamaale kaugloetavad veearvestid.